Læreplaner – Krav til utdanning

Læreplaner – Krav til opplæring i forhold til Cybersikkerhet IT/OT for fagarbeidere.

Det kan se ut som at krav til kompetanse i forhold til IEC 62443 i liten grad er innarbeidet i læreplanene for den videregående skolen og for fagarbeidere. (Til tross for at standarden stiller krav om slik kompetanse.) For en del av elektrofagene så kan relevante krav til cybersikkerhet medføre en del endringer i forhold til den daglige jobbutførelsen i forhold til elektrofagarbeideren.

Det vil for eksempel kunne dukke opp nye komponenter for innmontering som har med cybersikkerhet å gjøre, og gjennomføringen av verifikasjon/sluttkontroll kan bli forskjellig for hele det tekniske anlegget, i forhold til tidligere, når man også skal ivareta aspektet av cybersikkerhet.

Man kan ikke glemme vekk de generelle kravene til elsikkerhet og maskinsikkerhet, når man også skal implementere krav til cybersikkehet, slik at de nye kravene til sikkerhet og “korrekt utførelse” blir til “summen av det hele”.

Fag innenfor Elektro og datateknologi. 

Elektriker. 

Kommentarer til læreplan: 

For elektriker så er mål for cybersikkerhet behandlet på en litt spesiell måte. Slike mål kan ikke leses klart ut ifra de uttrykte målene i studieretningsfagene, men de kommer fram i målene for “grunnleggende ferdigheter” og “tverrfaglige temaer”. (Se spesielt VG2 plan.) 

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg, som ligger til grunn for læreplan og arbeidsutførelse inneholder også generelle krav til sikkerhet, som også kan tolkes til å omfatte cybersikkerhet. (§16) (§37)  

Kompetansekrav til installatør

Automatiker 

Kommentarer til læreplan: 

Krav om kompetanse i forhold til cybersikkerhet i forhold til operasjonell teknologi – OT kommer forholdvis klart fram i læreplanen for VG3 automatisering. 

Det kommer også fram klare krav til maskinsikkerhet i Maskinforskriften, som også vil omfatte krav til cybersikkerhet, når “maskinen” eller det tekniske anlegget kobles opp mot Internett.  

Telekommunikasjonsmontør 

Kommentarer til læreplan: 

I mail fra NKOM så henviser NKOM til “Ekomforskriften § 9-5” for “krav til kvalitet”. Hvis telekommunikasjonsmontøren kobler opp “intelligente bygninger” eller “maskiner” så vil jo også de prinsippene som følger av “Forskrift for lavspenningsanlegg” og “maskinforskriften” også gjelde.  

Kompetansekrav for installatør:

Dataelektroniker 

Energimontør 

Kommentarer til læreplan: 

Læreplanen for energimontør skiller seg ad fra læreplanen for elektriker ved at krav om kompetanse i forhold til cybersikkerhet kommer mer klart fram i læreplanens målformuleringer for VG3. For VG2, så er målformuleringene se samme som for elektriker. (Samme læreplan.) 

Kompetansekrav til bedrift

Låsesmed 

 Kommentarer til læreplan: 

Låsesmed skiller seg ut fra de andre elektrofagene ved at låsesmeden i forbindelse med sin primære arbeidsutførelse også arbeider med persondata. Låsesmeden arbeider med installasjon og drift av elektroniske adgangssystemer. Det er litt uklart i hvilken grad problemstillinger rundt TCP/IP og Internett vil være relevant. Dette kan eventuelt undersøkes hos lærebedrifter. 

Ventilasjonsteknikkfaget 

Kommentarer til læreplan: 

Det finnes et dedikert læreplanmål for VG3 rettet mot bruk av IT/OT. Målformuleringen er slik: “koble ventilasjonssystemet til eksternt nett..” 

 

Kulde og varmepumpemontør 

 Kommentarer til læreplan: 

I disse læreplanene for kulde og varmepumpemontør, så er det ikke så lett å finne kompetansemål for cybersikkerhet. Faget deler VG1 og VG2 med ventilasjonsteknikk som har et slikt mål. Varmepumper kobles opp mot ventilasjonssystemer og bygningstekniske kontrollsystemer.  

 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er ikke et elektrofag, men det er vel et fagområde som har en nokså naturlig “naturlig overgang” i forhold til elektrofagene, i forhold til det som går på cubersikkerhet og operasjonell teknologi.

IT-Driftstekniker 

Kommentarer til læreplaner:  

VG2 har en lang rekke mål som er relatert til cybersikkerhet for IT systemer. VG3 har også mål for sikkerhet for IT systemer. Systemer for operasjonell teknologi (OT) er ikke nevnt i læreplanen. Problemstillingene for IT og OT cybersikkerhet, er imidlertid “koblet sammen” slik at for å kunne forstå “OT cybersikkerhet”, så må man først forstå prinsippene for “IT sikkerhet”. 

IT-driftsteknikker har så vidt jeg kan se ikke noen læreplanmål for OT eller operasjonell teknologi. Læreplanen for automatiker har læreplanmål for OT-cybersikkhet, man samtidig i forholdvis mindre grad for den IT-teknologi og IT-cybersikkerhet som gjelder som “grunnlag” for å kunne forstå problemstillingene rundt OT-cybersikkerhet. 

Den “adresse” som automatiker eller elektriker henvender seg til, det er jo naturlig IT-driftstekniker, som den som “kan mye om data”. 

 

IT-Utvikler 

Kommentarer til læreplan: 

VG1 og VG2 er likt med IT-driftstekniker. 

VG3 har mål for IT-sikkerhet men ikke for systemer for OT – operasjonell teknologi. 

(I de rapportene som har blitt utarbeidet for Oljedirektoratet rundt cybersikkeheten for de tekniske anleggene i Nordsjøen så definerer man, så vidt jeg kan huske, IKT til å omfatte både informasjonsteknologi – IT og operasjonell teknologi – OT. Skal tro om det vil være mulig/fornuftig å tolke det slik at “IT er egentlig også ment å skulle omfatte OT”, altså et fellesbegrep likt med “IKT”?)  

(Det virker jo på et vis “ufornuftig” at en IT-utvikler skal kunne utvikle systemer for IT men ikke for OT.)